Japan Biochar Association


Japan Biochar Association


(1)   Matsutake Kenkyu Konwakai ed. (1982) gHow to Cultivate Matsutake in Fieldh  pp. 158 Soobun, Tokyo (in Japanese)

(2)   Ogawa M. (1978) gBiology of Matsutakeh pp.333 Tsukiji Shokan, Tokyo (in Japanese)

(3)   Kishimoto S. & G. Sugiura (1980) gIntroduction to Charcoal Making on Sundayh pp. 250 Sougou Kagaku Shuppan Tokyo (in Japanese)

(4)   Ogawa M., Y. Yambe & G. Sugiura (1983) Effects of charcoal on the root nodule formation and VA mycorrhiza formation of soy bean. The Third International Mycological Congress (IMC3) Abstract: 578

(5)   Ogawa M., Y. Yambe & G. Sugiura (1983) Cultivation of the hypogenous mushroom, Rhizopogon rubesscens. IMC3 Abstract: 577

(6)   Technical Research Association for Multiuse of Carbonized Materials(TRA) ed. (1990) gThe Research Report on The New Uses of Wood Charcoal and Wood Vinegarh Technical Research Association for Multiuse of Carbonized Materials Tokyo pp. 374 (in Japanese)

(7)   Miyazaki Y. (1697) gNougyouzennsho (Encyclopedia of Agriculture)h Vol. 1, 91-104 in gNihon Nousho Zenshuh Vol. 12 (revised edition) Nousangyoson Bunka Kyokai, Tokyo (in Japanese)

(8)   Ezawa T. et al. (2002) Enhancement of the effectiveness of indeginous arbuscular mycorrhizal fungi by inorganic soil amendments. Soil Sci. Plant Nutr., 48(6):897-900

(9)   Ishii T. & K. Kadoya (1994) Effects of charcoal as a soil conditioner on citrus growth and VA mycorrhizal development. J. Japan, Soc. Hort. Sci. 63(3):529-535

(10) Komaki et al. (2002) Utilization of chaff charcoal for medium of flower bed seedlings and its effect on the growth and quality of Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus) seedlings. Japan. Soc. Soil Sci. Plant Nutr., 73(1):49-52 (in Japanese)

(11)Takagi K. & S. Takanashi (2003) Development of a technique for reducing herbicide runoff  from paddy field using PCPP-1 model and rice husk charcoal powder. Proceedings 3rd international Conference on Contaminants in the Soil Environment in the Australasia ?Pacific Region: 50 Beijing China

(12)Takagi K. & Y. Yoshida (2003) In situ bioremediation of herbicides simazine-polluted soils in a golf course using degrading bacteria ?enriched charcoal. Proceedings International Workshop on Material Circulation through Agro Ecosystems in East Asia and Assessment of its Environmental Impact: 58-60 Tsukuba, Japan

(13)Kansai Sangyo Co. Ltd (1991) gChallenge toward Nature Farmingh Kansai Sangyo pp. 56 (in Japanese)

(14) Ogawa M. (1991) Effective utilization of charcoal as a material for soil amendment. AICAF Expert Bulletin 12(3):1-13 (in Japanese)

(15) Igarashi T. (1996) Soil improvement effect of FMP & CRH in Indonesia. JICA Pamphlet pp. 30

(16) Igarashi K. (2002) gHandbook for soil amendment of tropical soilh. AICAFF: 127-134 (in Japanese)

(17) Oka H. et al. (1993) Improvement of sandy soil in the northeast by using carbonized rice husks. JICATechnical Report 13: 42-40

(18) Noguchi A. et al. (1993) Effect of rice husk charcoal application on the growth and nitrogen fixation of Phaseolus vulgaris. JICA Internal Report (in Japanese)

(19) Ogawa M. & Y. Yambe (1986) Effects of charcoal on VA mycorrhiza and nodule formations of soy bean. Studies on Nodule Formation and Nitrogen Fixation in Legume Crops; Bulletin of Green Energy Program Group II No.8:108-134 MAFF (with English summary)

(20) Ishigaki K. et al. (1990) The effect of the soil amendment materials with charcoal and wood vinegar on the growth of citrus, tea plant and vegetables. TRA Report: 107-120 (in Japanese)

(21) Okutu M. et al. (1990) The effect of the soil amendment materials with charcoal and wood vinegar on the growth of rice plant, apple tree and vegetables. TRA Report: 121-131 (in Japanese)

(22) Sano H. et al. (1990) Effects of the materials for greening with charcoal on the growth of herbaceous plants and trees (1). TRA Report: 155-165 (in Japanese)

(23) Takagi S. (1990) Immobilization method of root nodule bacteria within charcoal and effective inoculation method to the legumes. TRA Report: 229-248 (in Japanese)

(24) Soda R. et al. (1990) Spore propagation of VA mycorrizal fungi TRA Report: 199-212

(25) Aiba F. (1990) Effects of the materials for greening with charcoal on the growth of herbaceous plants and trees (2). TRA Report: 167-170 (in Japanese)

(26) OOhira T. et al. (1992) Function of charcoal as microbial carrier in soil. J. Antibact. Antifung. Agents 20(10): 511-517 (with English summary)

(27) Matsubara Y. et al. (2002) Incidence of Fusarium root rot in Asparagus seedlings infected with arbuscular mycorrhizal fungus as affected by several soil amendment. J. Japn. Soc. Hort. Sci. 71(3): 3370-374

(28) Ogawa M. (1987) gSymbiotic microorganisms connecting soil and plants-Ecology of mycorrhizah pp.241 Nosangyoson Bunka Kyokai, Tokyo (in Japanese)

(29) Ogawa M. (1991) Carbonized material as a soil amendment. AICAFF Expert Bulletin 12(3): 1-13 (in Japanese)

(30) Ogawa M. (1994) Symbiosis of people and nature in the tropics. Farming Japan 28(5): 10-34

(31) King Coal Co. Ltd Pamphlet (2006) Hi-pro 251

(32) Kobayashi N. (2001) Charcoal utilization in agriculture (1) Nogyo Denka 54(13):16-19 (in Japanese)

(33) Kishimoto S. et al. (1997) gCharcoal and Wood vinegarh pp.317 Sourinsha, Tokyo (in Japanese)

(34) Yatagai M. (1990) Purification and utilization of wood vinegar and the deodorization by charcoal. TRA Report: 297- 313 (in Japanese)

(36) Ishii H. et al. (1990) Effects of purified wood vinegar on the growth of crop plants. TRA Report: 343- 362

(35) Nogi S. (1990) Purification of wood vinegar and the growth promoting effects for fruit trees. TRA Report: 314-330

(37) Hayashi R. (1990) Effects of purified wood vinegar as soil amendment and leaf surface spray. TRA Report: 331-341

(38) Ogawa M. (1983) Charcoal and the mushroom Rhizopogon rubescens. Forestry and Forest Products Research Institute News (JOUHOU) 223(2): 1-3 (in Japanese)

(39) Ogawa M. ed. (1992) gCultivation of wild mushroomh pp.173 Ringyo Kairyo Fukyu Sousho 110 Zenkoku Ringyo Fukyu Kyokai, Tokyo (in Japanese)

(40) Hirasa T. (1992) Effects of charcoal granule buried in rhizosphere of Pinus thunbergii on the production of syoro mushroom (Rhizopogon rubescens). Bulletin of Shimane Forestry Research Center 43: 25-30 (with English summary)

(41) Ogawa M. (2007) gReviving pine tree with charcoal and mycorrhizah pp.323 Tsukiji Shokan Tokyo (in Japanese)

(42) Ogawa M. (2006) Inoculation method of Scleroderma column are onto Dipterocarps. Suzuki K. et al. ed gPlantation Technology in Tropical Forest Scienceh 185-197 Springer

(43) Kikuti J. & Ogawa M. (1999) Development of nursery techniques utilizing microorganisms. RETROF: gResearch Report on Rehabilitation of Tropical Foresth 155-182

(44) Mori S. & Marjenah (2000) A convenient method for inoculating Dipterocarp seedlings with the ectomycorrhizal fungus, Scleroderma columnare. Guhardja H. et al. Eds. gRainforest Ecosystems of East Kalimantanh Ecological Studies 140: 251-255

(45) Takami K. (2003) gApricot bore fruit in our villageh pp. 280 Nihon Keizai Shinbun, Tokyo (in Japanese)

 (46) Ogawa M. (1998) Utilization of symbiotic microorganisms and charcoal for desert greening. Green Age 14: 5-11

(47) Article in gMonthly Swine Magazine (YOTON JOHO)h 35(2) (2007) (in Japanese)

(48) Honma S. (2000) Chemical structure and ammonia adsorption ability of Todomatsu (Abies sachalinensis) wood carbonized in nitrogen and air atmospheres. J. Wood Sci. 46(4): 348-354 (with English summary)

(49) Nakano T. et al. (1996) Improvements of the under floor humidity in woody building and water content of wood material. Mokuzai Kogyo 51(5): 198-202 (in Japanese)

(50) Abe I. et al. (1995) Humidity control capacity of microporous carbon. Seikatu Eisei 39(6): 333-336 (in Japanese)

(51) Kitamura T. (2005) Evaluation of the humidity control capacity of the waste wood charcoal. J. Mat. Cycle & Waste Manage. 16(6): 501-507 (in Japanese)

(52) Morita H. (2005) The effect of humid controlling charcoal on the environmental antigenic allergy. Proceedings of 35th Annual Meeting of Japanese Society for Dermatoallergology: 115.

(53) Taketani T. (2006) Evaluation of the effect of humid controlling charcoal on the infantile bronchial asthma. Allergy 55(3, 4): 467

(54) Abe I. et al. (2001) gCarbonization of all wastes ,urban wastes, sewage, garbage and waste woods, and their utilizationh Proceedings of the symposium on the production of charcoal and activated charcoal from wastes and their utilization. pp. 294, NIS Inc. (in Japanese)

(55) Shinogi Y. et al. (2003) Basic characteristics of low-temperature carbon products from waste sludge. Advances in Environmental Research, 7: 661-665

(56) Ogawa M. (1998) Greening with symbiotic microorganisms and charcoal in desert region. Monthly Bulletin Oversea Agricultural Development News 239: 10-17 (in Japanese)

(57) Ogawa M. (1999) Utilization of symbiotic microorganisms and charcoal in tropical agriculture and forestry and CO2 fixation. Soil Microorganisms 53(2): 73-79. (in Japanese)

(58) Glaser B et al. Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal- a review. Biol Fertil Soils (2002) 35: 219-220

(59) Kawamoto K. et al. (2005) Reactivity of wood charcoal with ozone. J. Wood Sci. 51: 66-72

(60) Yamato M. et al. (2006) Effects of the application of charred bark of Acacia mangium on the yield of maize, cowpea and peanut, and soil chemical properties in South Sumatra, Indonesia. Soil Sci. Plant Nut... 52: 489-495

(61) Okimori Y. et al. (2003) Potential of CO2 emission reduction by carbonizing biomass wastes from industrial tree plantation in South Sumatra, Indonesia. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 8: 261-280

(62) JICA (2002) gDemonstration studies on carbon fixing forest management projecth. pp. 20 with appendices, JICA 

(63) Shea S. (1999) Potential for carbon sequestration and product displacement with oil mallees, In Proceedings: The Oil Mallee Profitable Landcare Seminar, Oil Mallee Association, Perth, Australia

(64) Ogawa M. et al. (2006) Carbon sequestration by carbonization of biomass and forestation: Three case studies. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11: 429-444

. (65) Blackwell, P.S, Shea, S, Storer, P,, Solaiman, Z, Kerkmans, K, and Stanley, :Improving wheat production with deep banded Oil Mallee Charcoal in Western Australia International Agrichar Initiative Conference Terrigal New South Wales. April 29 - May 2, 2007 

About us
Prospectus
Biochar in Japan
5 actions

Literature
Japanese
APBC2011